โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายณรงค์ สามี ถึงบ้านนายเสกสรรค์ สิมมา หมู่ที่ 7 บ้านโพนเมือง

15 ก.พ. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 273