ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 03:13:33 712

อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับ การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา  แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน คือ
งานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        - งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
        - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        - งานการศึกษานอกระบบ
        - งานบริหารทั่วไป
งานศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        - งานส่งเสริมศาสนา
        - งานประเพณี วัฒนธรรม
        - งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        - งานส่งเสริมกีฬา
        - งานส่งเสริมนันทนาการ
        - งานศูนย์เยาวชน