ปรับปรุงล่าสุด 10 มิ.ย. 2022 03:56:29 2,114

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

จำนวนหมู่บ้านมี  9  หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  9  หมู่  ได้แก่ 

  บ้านตระการ หมู่ที่  1  ผู้ใหญ่บ้าน (กำนัน) นายศิริชัย        คูณตระการ
  บ้านเอ็นอ้า หมู่ที่  2  ผู้ใหญ่บ้าน นางสมัย          สิงสีทา
บ้านโพนเมือง หมู่ที่  3  ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวสมร     คล้ายคลึง
บ้านดอนหมู หมู่ที่  4  ผู้ใหญ่บ้าน นายมนชัย        ผาเหลา
บ้านผักกะย่า   หมู่ที่  5  ผู้ใหญ่บ้าน นายบัวลี           ผาเหลา
บ้านตระการ หมู่ที่  6  ผู้ใหญ่บ้าน นางรจนา          ทวีท้าว
บ้านโพนเมือง หมู่ที่  7  ผู้ใหญ่บ้าน นายธวัชชัย       สุวรรณกูฏ
บ้านม่วงตอย หมู่ที่  8  ผู้ใหญ่บ้าน นายทอน           มาลาสาย
บ้านแก่งหอไตร หมู่ที่  9  ผู้ใหญ่บ้าน นายจันลา          คูณทา

 

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้ง  9  หมู่บ้าน  
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล                -          แห่ง

ข้อมูลประชากร 

   หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

  รวม (คน)   

  จำนวนครัวเรือน  

ชาย

หญิง

1

บ้านตระการ

370

367

737

203

2

บ้านเอ็นอ้า

359

383

742

207

3

บ้านโพนเมือง

455

459

914

214

4

บ้านดอนหมู

285

289

574

152

5

บ้านผักกะย่า

132

129

261

61

6

บ้านตระการ

382

402

784

228

7

บ้านโพนเมือง

394

388

782

174

8

บ้านม่วงตอย

224

207

431

102

9

  บ้านแก่งหอไตร  

129

141

270

59

รวม

2,682

2,727

5,409

1,402

ข้อมูลประชากร  ณ  เดือน กุมภาพันธ์  2564
 

                                  
สภาพทางเศรษฐกิจ
        อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำสวน และปลูกผัก และมีการเลี้ยงสัตว์ เป็นบางส่วน เช่น โค – กระบือ  สุกร รายได้โดยเฉลี่ย  ประมาณ  30,000/คน/ปี  ผลผลิตจากการ  ทำนาเฉลี่ยประมาณ  300   กิโลกรัม/ ไร่   ฤดูหลังเก็บเกี่ยวจะมีอาชีพเสริมคือ  ปลูกผักสวนครัว  จักสาน   ตัดเย็บเสื้อผ้า และปั้นอิฐมอญจำหน่าย
 

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
   ธนาคาร                                            -                แห่ง
   โรงแรม                                             -               แห่ง
   ปั้มน้ำมันและก๊าซ                              12            แห่ง
   โรงงานอุตสาหกรรม                           -             แห่ง
   โรงสี                                                49             แห่ง
   โรงอิฐมอญ                                         6           แห่ง
   ร้านค้า /ธนาคารข้าวเปลือก                 45         แห่ง
   ร้านซ่อมรถ                                          2           แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   ลำน้ำ,  ลำห้วย                                    6             สาย
   บึง, หนองและอื่น ๆ                            20            แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
   ฝาย                                                   4             แห่ง
   บ่อน้ำตื้น                                           66             แห่ง
   บ่อโยก                                               9             แห่ง
   อื่น ๆ  (ประปา)                                    8              แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ
   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
   หินลูกรังชั้นดีในบริเวณ  หมู่ 1, 4  และหมู่  6
 

พื้นที่สาธารณประโยชน์ 

หมู่บ้าน ป่าชุมชน
(ไร่)
ป่าชุมชน
(ไร่)
ดอนปู่ตา
(ไร่)
หนองบึง
(ไร่)
บ้านตระการ       ม.1 24 40 1 38
บ้านเอ็นอ้า         ม.2 46 20 7 56
บ้านโพนเมือง     ม.3 - - - -
บ้านดอนหมู        ม.4 - 25 - 300
บ้านผักกะย่า       ม.5 - - - 50
บ้านตระการ        ม.6 30 - 55 26
บ้านโพนเมือง     ม.7 - 5 - 7
บ้านม่วงตอย       ม.8 - 4 - 4
บ้านแก่งหอไตร   ม.9 - - - 30

สภาพทางสังคม      
   การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา                      4                 แห่ง
              จำนวนครู                               41                  คน
     โรงเรียนมัธยมศึกษา                         -                  แห่ง
     โรงเรียนอาชีวศึกษา                          -                  แห่ง
     โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                        -                 แห่ง
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           6                 แห่ง
             จำนวนครู                               14                  คน
   สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด/สำนักสงฆ์                                   7                 แห่ง
     มัสยิด                                               -                 แห่ง
     ศาลเจ้า                                             -                 แห่ง
     โบสถ์คริสต์                                       -                 แห่ง
   สาธารณสุข
     โรงพยาบาลของรัฐ                            -                แห่ง
     สถานีอนามัยประจำตำบล                   2               แห่ง                               
             จำนวนพยาบาล                        4                 คน
     สถานพยาบาลเอกชน                        -                 แห่ง
     ร้านยายยาแผนปัจจุบัน                      -                 แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ     100
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจ                                      -                 แห่ง
     สถานีดับเพลิง                                   -                 แห่ง
     ตชด.                                                -                  แห่ง