ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท อบ 4012 (กม.18+000) แยกถนนบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาร

12 ก.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 58