พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

25 มี.ค. 2022 11:33:20 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.ตระการ 334