ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ศสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงชนบท อบ 4012 - บ้านแก่งหอไตร หมู่ที่ 5,7,8,9

14 ธ.ค. 2022 15:08:44 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 283