ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจอมศรีมณีวรรณ - ทางหลวงชนบท อบ 4012 หมู่ที่ 1 บ้านตระการ

14 ธ.ค. 2022 15:06:57 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 243