ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าควาย หมู่ที่ 3 บ้าน โพนเมือง ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 21 เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.พ. 2023 10:50:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 100