ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าควาย หมู่ที่ 3 บ้านโพนเมือง

25 ม.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 239