ตารางเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสียงตามสาย)

7 ส.ค. 2023 16:07:47 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 305