โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระการ

7 พ.ค. 2024 10:07:53 กิจกรรม อบต.ตระการ 143

องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ กองสวัสดิการสังคม นายสุทธิพงษ์  วงษ์สาลี ผอ.กองสวัสดิการได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตระการ นำโดยทีมคณะท่านนายกพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ  ร่วมกับฝ่ายสภา น.ส.สุจิตรา  อ้วนล้ำ ประธานสภาฯ /ท่านสมาชิกสภา อบต./ ฝ่ายผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในเขตตำบลตระการ