องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี  2567

19 มิ.ย. 2024 11:20:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 25

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน  2567
         องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี  2567