ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตระการ 334