กิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา

15 พ.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 139

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม  2566 ทางโรงเรียนบ้านโพนเมือง ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล ได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำและบุคลากร เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานศึกษา  นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายกอบต.ตระการ จึงมอบหมายให้ จ่าเอกคมสันต์  เสียงไพเราะ เจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ จึงขอขอบคุณ ท่านกนกพร สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเมือง ที่ได้เล็งเห็นความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญเรื่อยมา