ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6

16 มี.ค. 2022 11:17:00 แผนอัตรากำลัง อบต.ตระการ 380